Hub of Fruit

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (จันทบุรี ระยอง ตราด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว นครนายก ปราจีนบุรี และสมุทรปราการ) เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรจำพวกผลไม้ที่มีคุณภาพ เนื่องจากมีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม

กระทรวงพาณิชย์เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคน สินค้าและบริการควบคู่ไปกับการพัฒนา ระบบตลาด และระบบโลจิสติกส์ ที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดทั่วโลก จึงได้จัดทำโครงการยกระดับ ศักยภาพการบริหารจัดการและการตลาดผลไม้ภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของเกษตรกรและ ผู้ประกอบการ ให้มีความรู้ค้านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างครบวงจร การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย สามารถพัฒนาและยกระดับสินค้า สร้างเครือข่ายและขยายช่องทางการตลาด ทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน